Реклама:

Екип

Главен редактор:

Юми Реджеб


Зам. главен редактор: Александър Браун
Онлайн редактор: Саша Лободова
Уеб дизайнер: Димитър Димитров
Главен юрист: Вяра Виткова

Графичен дизайн печатно издание: Bulsa Advertising